კატეგორიები

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შემოგვიერთდით

სოციალურ ქსელებში

საკრებულოს დადგენილებები 2016 წელი

ნომერი დასახელება თარიღი
დადგენილება.2016 #26 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.12.2016
დადგენილება.2016 #26 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.12.2016
დადგენილება.2016 #25 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 30 დეკემბრის  N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 30.12.2016
დადგენილება.2016 #25 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 30 დეკემბრის  N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 30.12.2016
დადგენილება.2016 #24 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 20.12.2016
დადგენილება.2016 #24 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 20.12.2016
დადგენილება.2016 #23 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 20.12.2016
დადგენილება.2016 #23 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 20.12.2016
დადგენილება.2016 #22 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 06.12.2016
დადგენილება.2016 #22 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 06.12.2016
დადგენილება.2016 #21 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 07.11.2016
დადგენილება.2016 #21 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 07.11.2016
დადგენილება.2016 #20 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.10.2016
დადგენილება.2016 #20 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.10.2016
დადგენილება.2016 #19 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 19.09.2016
დადგენილება.2016 #18 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 04.08.2016
დადგენილება.2016 #17 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.04.2016
დადგენილება.2016 #16 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 11.04.2016
დადგენილება.2016 #16 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 11.04.2016
დადგენილება.2016 #15 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.06.2016
დადგენილება.2016 #14 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის წესით პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ 13.05.2016
დადგენილება.2016 #13 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ 11.04.2016
დადგენილება.2016 #12 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 30.03.2016
დადგენილება.2016 #11 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 21.03.2016
დადგენილება.2016 #10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ 07.03.2016
დადგენილება.2016 #9 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 07.03.2016
დადგენილება.2016 #8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ურბანული განვითარების, მშენებლობის სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ საქართველოს 07.03.2016
დადგენილება.2016 #7 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 07.03.2016
დადგენილება.2016 #6 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
დადგენილება.2016 #5 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 11.02.2016
დადგენილება.2016 #4 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 01.02.2016
დადგენილება.2016 #3  ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორების წესებისა და საჯარო აუქციონის წესით ქონების პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 თებერვლის №11 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 01.02.2016
დადგენილება.2016 #2   ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 01.02.2016
დადგენილება.2016 #1 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 30 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 21.01.2016

 

 

 

 დადგენილება # 41

 დადგენილება # 42

 დადგენილება # 43

 დადგენილება # 44

 დადგენილება # 45

 დადგენილება # 46

 დადგენილება # 47

 დადგენილება # 48

 დადგენილება # 49

დადგენილება # 1-2015

დადგენილება # 2-2015

დადგენილება # 3-2015

დადგენილება # 4-2015

დადგენილება # 5-2015

დადგენილება # 6-2015

დადგენილება # 7-2015

დადგენილება # 8-2015

დადგენილება # 9-2015

დადგენილება # 10-2015

დადგენილება # 11-2015

დადგენილება # 12-2015

დადგენილება # 13-2015

დადგენილება # 14-2015

დადგენილება # 15-2015

დადგენილება # 16-2015

დადგენილება # 17-2015

დადგენილება # 18-2015

დადგენილება # 19-2015

დადგენილება # 20-2015 

 დადგენილება # 21-2015 

 დადგენილება # 22-2015 

 დადგენილება # 23-2015 

 დადგენილება # 24-2015 

 დადგენილება # 25-2015 

 დადგენილება # 26-2015 

 დადგენილება # 27-2015 

 დადგენილება # 28-2015 

 დადგენილება # 29-2015 

 დადგენილება # 30-2015 

 დადგენილება # 31-2015 

 დადგენილება # 32-2015 

 დადგენილება # 33-2015 

 დადგენილება # 34-2015 

 დადგენილება # 35-2015 

 დადგენილება # 36-2015 

 დადგენილება # 37-2015 

 დადგენილება # 38-2015 

 დადგენილება # 39-2015 

 დადგენილება # 40-2015 

 დადგენილება # 41-2015 

 დადგენილება # 42-2015 

 დადგენილება # 43-2015 

 დადგენილება # 44-2015 

დადგენილება # 45-2015 

დადგენილება # 46-2015 

დადგენილება # 47-2015 

დადგენილება # 48-2015 

დადგენილება # 49-2015 

დადგენილება # 50-2015 

დადგენილება # 51-2015 

დადგენილება # 52-2015 

დადგენილება # 53-2015 

დადგენილება # 54-2015

დადგენილება # 55-2015

დადგენილება # 56-2015

 

ინსტაგრამი