კატეგორიები

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შემოგვიერთდით

სოციალურ ქსელებში

საკრებულოს განკარგულებები 2016 წელი

ნომერი დასახელება თარიღი
განკარგულება.2016 #66 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 36.5 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზურფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.12.2016
განკარგულება.2016 #66 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 36.5 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზურფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.12.2016
განკარგულება.2016 #65  სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების ( მდებარე  ქ. ოზურგეთი , დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.202)  21 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით,  (აღნაგობის უფლებით),  30 წლის ვადით გაცემის  შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #64  სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამურნეო დანიშნულების 6887 კვ.მ. მიწის ფართიდან ( მდებარე ქ. ოზურგეთი, აპოლონ წულაძის ქუჩა. ს/კ 26.26.47/010 ) 310 კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 45 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #63 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #62 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #62 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 06.12.2016
განკარგულება.2016 #62 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 3 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 2 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #59 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 აგვისტოს N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #59 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 აგვისტოს N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #58 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივნისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.11.2016
განკარგულება.2016 #57 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების – ქალაქ ოზურგეთში ი. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 113 კვ/მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.26.47.240), პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.10.2016
განკარგულება.2016 #56 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.192 და 26.26.55.025) გაერთიანების თაობაზე” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.10.2016
განკარგულება.2016 #55 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.09.2016
განკარგულება.2016 #55 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.09.2016
განკარგულება.2016 #54 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 01.09.2016
განკარგულება.2016 #53 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივნისის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 25.08.2016
განკარგულება.2016 #52 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N71 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #51 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N70 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #50 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა(საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #50 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა(საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #49 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 58.7 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.07.2016
განკარგულება.2016 #48 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 16.06.2016
განკარგულება.2016 #47 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მაისის N49 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 16.06.2016
განკარგულება.2016 #46 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ 16.06.2016
განკარგულება.2016 #45 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში, ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე 2975 კვ.მ (ს/კ 26.26.54.046) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 06.06.2016
განკარგულება.2016 #44 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მერაბ კოტავას ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.01.671), 150 კვ/მ ფართობის, ქირავნობის ფორმით 10 (ათი) დღის ვადით, შპს ,,შოუ ბიზნეს ცენტრი ჯანოკომპანი“-სათვის (ს/კ 221284081) დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, ა.(ა).ი.პ. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი“-სათვის (ს/კ 237110915 ) თანხმობის მიცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #43 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #43 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #42 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსვ წევრის ვასილ ჩიგოგიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 06.06.2016
განკარგულება.2016 #41 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #40 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #39 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი ანასეული, ს/კ 26.26.50.062) მიწის ფართიდან 4 ჰა მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 35 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #38 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ს/კ 26.26.47.125) 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #37 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.005) 506.19 კვ/მ ფართის, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #37 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.005) 506.19 კვ/მ ფართის, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #36 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის წესით პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ’’- ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #35 დანართი 2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #35 დანართი 1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #35 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #34 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #33 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #32 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების სესახებ 30.03.2016
განკარგულება.2016 #31 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 30.03.2016
განკარგულება.2016 #30 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 21.03.2016
განკარგულება.2016 #29 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 21.03.2016
განკარგულება.2016 #28 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი ა.წულაძის ქუჩა, ს/კ 26.26.47.010 ) 6887 კვ.მ. მიწის ფართიდან 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 10 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #27 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი , დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.010) 47 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #26 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.163) 215 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #25 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.164) 279 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #24 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა N3-ში მდებარე უძრავი ქონების (შენობა-ნაგებობა) (ს/კ 26.26.01.367.01.500) პირველ სართულზე არსებული 64,4 კვ.მ. ფართიდან, 22.4 კვ/მ ფართის, ქირავნობის უფლებით, 5 წლის ვადით გაცემასთან დაკავშირებით, უზუფრუქტუარისთვის – შპს ,,გაზეთი ალიონი“ – სათვის (ს/კ 237069168), თანხმობის მიცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #23 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.58.004), 281.21 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის, სსიპ ,,სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“-სათვის (ს/კ 205307960) არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #22 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #21 ,,მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ები)ს მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #20 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.151;ს/კ 26.26.55.160 და ს/კ 26.26.55.159; ს/კ 26.26.55.162) გაერთიანების თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #18 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.050 და ს/კ 26.26.55.049 ) ორ ნაწილად დაყოფის თაობაზე“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #17 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი გურიის ქუჩა, ს/კ 26.26.47.004 ) 2066 კვ.მ. მიწის ფართიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 20 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 22.02.2016
განკარგულება.2016 #16 დანართი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #16 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #14 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #13 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #12 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.02.2016
განკარგულება.2016 #11 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ურბანული განვითარების, მშენებლობის სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.02.2016
განკარგულება.2016 #10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #9 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ 01.02.2016
განკარგულება.2016 #7 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში კიტა მეგრელიძის ქუჩაზე (N4-ში) მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.35.015.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის ორ ნაწილად დაყოფის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.01.2016
განკარგულება.2016 #6 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონებების (მათზე არსებული ვალდებულებებით, უცვლელად) გაერთიანების და ერთ უძრავ ქონებად (ერთი საკადასტრო კოდით) დარეგისტრირების თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
21.01.2016
განკარგულება.2016 #5 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.01.2016
განკარგულება.2016 #4 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორების წესებისა და საჯარო აუქციონის წესით ქონების პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 5 თებერვლის №11 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #3 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის  ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის  მოადგილის დანიშვნის  შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  6 ოქტომბრის N71  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #2 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული  მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  6 ოქტომბრის N70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მაისის N49 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 11.01.2016

 

 

 

 

 

განკარგულება # 1 – 2014

განკარგულება # 2 - 2014

განკარგულება # 3 - 2014

განკარგულება # 4 - 2014

განკარგულება # 5 - 2014

განკარგულება # 6 - 2014

განკარგულება # 7 - 2014

განკარგულება # 8 - 2014

განკარგულება # 9 - 2014

განკარგულება # 10- 2014

განკარგულება # 11 - 2014

განკარგულება # 12 – 2014

განკარგულება # 13 – 2014

განკარგულება # 14 – 2014

განკარგულება # 15 – 2014

განკარგულება # 16 - 2014

განკარგულება # 17 – 2014

განკარგულება # 18 – 2014

განკარგულება # 19 – 2014

განკარგულება # 20 - 2014

განკარგულება # 21 – 2014

განკარგულება # 22 – 2014

განკარგულება # 23 – 2014

განკარგულება # 24 – 2014

განკარგულება # 25 – 2014

განკარგულება # 26 – 2014

განკარგულება # 27 – 2014

განკარგულება # 28 – 2014

განკარგულება # 29 – 2014

განკარგულება # 30 - 2014

განკარგულება # 31 – 2014

განკარგულება # 32 – 2014

განკარგულება # 33 – 2014

განკარგულება # 34 – 2014

განკარგულება # 35 – 2014

განკარგულება # 36 – 2014

განკარგულება # 37 – 2014

განკარგულება # 38 – 2014

განკარგულება # 39 – 2014

განკარგულება # 40 - 2014

განკარგულება # 41 – 2014

განკარგულება # 42 – 2014

განკარგულება # 43 – 2014

განკარგულება # 44 – 2014

განკარგულება # 45 – 2014

განკარგულება # 46 – 2014

განკარგულება # 47 – 2014

განკარგულება # 48 – 2014

განკარგულება # 49 – 2014

განკარგულება # 50 - 2014

განკარგულება # 51 – 2014

განკარგულება # 52 – 2014

განკარგულება # 53 – 2014

განკარგულება # 54 – 2014

განკარგულება # 55 – 2014

განკარგულება # 56 – 2014

განკარგულება # 57 – 2014

განკარგულება # 58 – 2014

განკარგულება # 60 - 2014

განკარგულება # 61 – 2014

განკარგულება # 62 – 2014

განკარგულება # 98 - 2014

განკარგულება # 99 – 2014

განკარგულება # 100 - 2014

განკარგულება # 101 – 2014

განკარგულება # 102 – 2014

განკარგულება # 103 – 2014

განკარგულება # 104 – 2014

განკარგულება # 105 – 2014

განკარგულება # 106 - 2014

განკარგულება # 107 – 2014

განკარგულება # 108 – 2014

განკარგულება # 109 – 2014

განკარგულება # 110 – 2014

განკარგულება # 111 – 2014

განკარგულება # 112 – 2014

განკარგულება # 113 – 2014

2015 წლის განკარგულებები

განკარგულება # 1 – 2015

განკარგულება # 2 – 2015

განკარგულება # 3 - 2015

განკარგულება # 4 - 2015

განკარგულება # 5 - 2015

განკარგულება # 6 – 2015

განკარგულება # 7 - 2015

განკარგულება # 8 - 2015

განკარგულება # 9 - 2015

განკარგულება # 10 - 2015

განკარგულება # 11 – 2015

განკარგულება # 12 – 2015

განკარგულება # 13 – 2015

განკარგულება # 14 – 2015

განკარგულება # 15 – 2015

განკარგულება # 16 – 2015

განკარგულება # 17 – 2015

განკარგულება # 18 – 2015

განკარგულება # 19 – 2015

განკარგულება # 20 - 2015

განკარგულება # 21 – 2015

განკარგულება # 22- 2015

განკარგულება # 23- 2015

განკარგულება # 24- 2015

განკარგულება # 25- 2015

განკარგულება # 26- 2015

განკარგულება # 27- 2015

განკარგულება # 28- 2015

განკარგულება # 29 – 2015

განკარგულება # 30 – 2015

განკარგულება # 31 – 2015 

 განკარგულება # 32 – 2015 

განკარგულება # 33 – 2015 

განკარგულება # 34 – 2015  

განკარგულება # 35 – 2015  

 განკარგულება # 36 – 2015  

 განკარგულება # 37 – 2015 

 განკარგულება # 38 – 2015 

განკარგულება # 38 – 2015 დანართი

 განკარგულება # 39 – 2015 

 განკარგულება # 40 - 2015 

 განკარგულება # 40 - 2015 დანართი 

 განკარგულება # 41 – 2015

 განკარგულება # 42 – 2015

 განკარგულება # 43 - 2015

 განკარგულება # 44 – 2015

 განკარგულება # 45 – 2015

 განკარგულება # 46 – 2015

 განკარგულება # 47- 2015

 განკარგულება # 48- 2015

 განკარგულება # 49- 2015

 განკარგულება # 50- 2015

 განკარგულება # 51- 2015

 განკარგულება # 52- 2015

 განკარგულება # 53- 2015

 განკარგულება # 54- 2015

 განკარგულება # 55- 2015

 განკარგულება # 56- 2015

 განკარგულება # 57- 2015

 განკარგულება # 58- 2015

 განკარგულება # 59- 2015

 განკარგულება # 60- 2015

 განკარგულება # 61- 2015

 განკარგულება # 62- 2015

 განკარგულება # 63- 2015

 განკარგულება # 64- 2015

 განკარგულება # 65- 2015

 განკარგულება # 66- 2015

 განკარგულება # 67- 2015

 განკარგულება # 68- 2015

 განკარგულება # 68- 2015 დანართი

 განკარგულება # 69- 2015

 განკარგულება # 69- 2015 დანართი

 განკარგულება # 70- 2015

 განკარგულება # 70- 2015 დანართი

 განკარგულება # 71- 2015

 განკარგულება # 72- 2015

 განკარგულება # 72- 2015 დანართი

 განკარგულება # 73- 2015

 განკარგულება # 74- 2015

 განკარგულება # 75- 2015

 განკარგულება # 76- 2015

 განკარგულება # 77- 2015

 განკარგულება # 78- 2015

 განკარგულება # 79- 2015

 განკარგულება # 80- 2015

 განკარგულება # 81- 2015

 განკარგულება # 81- 2015 დანართი

 განკარგულება # 82- 2015

 განკარგულება # 83- 2015

 განკარგულება # 83- 2015 დანართი

 განკარგულება # 84- 2015

 განკარგულება # 85- 2015

 განკარგულება # 85- 2015 დანართი

 განკარგულება # 86- 2015

 განკარგულება # 87- 2015

 განკარგულება # 88- 2015

 განკარგულება # 89- 2015

 განკარგულება # 90- 2015

 განკარგულება # 91- 2015

 განკარგულება # 92- 2015

 განკარგულება # 93- 2015

 განკარგულება # 94- 2015

განკარგულება # 95- 2015

 განკარგულება # 96- 2015

 განკარგულება # 97- 2015

 განკარგულება # 98- 2015

 განკარგულება # 99- 2015

 განკარგულება # 100- 2015

 განკარგულება # 101- 2015

 განკარგულება # 102- 2015

 განკარგულება # 103- 2015

 განკარგულება # 104- 2015

 განკარგულება # 105- 2015

 განკარგულება # 106- 2015

 განკარგულება # 107- 2015

 განკარგულება # 108- 2015

 განკარგულება # 108- 2015 დანართი

 განკარგულება # 109- 2015

 განკარგულება # 109- 2015 დანართი

განკარგულება # 110- 2015

განკარგულება # 111- 2015

განკარგულება # 112- 2015

 განკარგულება # 112- 2015 დანართი

განკარგულება # 113- 2015

განკარგულება # 114- 2015

განკარგულება # 115- 2015

განკარგულება # 116- 2015

განკარგულება # 116- 2015 დანართი

განკარგულება # 117- 2015

განკარგულება # 118- 2015

განკარგულება # 119- 2015

განკარგულება # 120- 2015

განკარგულება # 121- 2015

 

ინსტაგრამი